Pokyny pre montáž, prevádzku a údržbu


POKYNY PRE BEZPEČNÚ MONTÁŽ, PREVÁDZKU A ÚDRŽBU DETSKÝCH IHRÍSK FIRMY MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o.


 


Detské ihriská dodávané spoločnosťou MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o.  spĺňajú všetky bezpečnostné požiadavky normy STN EN 1176,  1177 a 16630 ( v prípade vonkajších fitness ) Sú z materiálov vhodných do našich klimatických podmienok bez vedľajších účinkov na zdravie človeka.


Všetky povrchy sú ľahko udržiavateľné, ľahko sa čistia vodou, prípadne bežnými čistiacimi prípravkami. V prípade použitia agresívnych chemikálií alebo riedidiel odskúšajte ich pôsobenie najskôr na malej skrytej ploche aby ste si nespôsobili škodu.


Platné normy


EN 1176 a EN 1177 sú záväzné normy EU platné pre všetky členské štáty, teda aj pre Slovensko. Norma EN 1176-1 obsahuje pravidlá pre bezpečnosť zariadenia, prevádzku, údržbu a montáž detských ihrísk ako aj špecifiká pre jednotlivé prvky. Norma EN 1177 je skúšobná norma pre skúšanie povrchov tlmiacich náraz ktorý špecifikuje kritickú výšku pádu pre Bezpečný povrch pod detské ihriská “1450“ tlmiaci nárazy z výšky 1,5m.
Norma STN EN 16630 sa týka trvalo zabudovaných vonkajších fitness zariadení.

Montáž


Detské ihriská spoločnosti MIDA SLOVAKIA.eu, s.r.o. sú dodávané v čiastočnom demonte a ich montáž sa realizuje podľa dodaného návodu. Montáž našimi pracovníkmi zabezpečí správnu funkčnosť, dodržanie bezpečnostných požiadaviek a dlhú životnosť zariadení. Každý produkt si však môže priemerne technicky zručný zákazník zmontovať sám podľa priloženého inštalačného návodu. Po namontovaní jednotlivých prvkov je zakázaná akákoľvek manipulácia a ich používanie po dobu 48 hodín. Pri montáži je nutné dbať na bezpečnostné zóny. Bezpečnostná zóna je 1,5 m okolo prvku, alebo podľa špecifikácie výrobcu. Súčasťou montáže by malo byť umiestnenie pokynov k používaniu: „PREVÁDZKOVÝ PORIADOK“ a osadenie bezpečnostných upozornení ako napr.: „ZÁKAZ LEZENIA“ pre tobogánové šmýkačky.


Prevádzka a údržba


Naše detské ihrisko je určené pre deti od 3 do 12 rokov. Jednotlivé prvky sú bezpečné, zodpovedajú bezpečnostným a hygienickým normám, napriek tomu sa deti smú pohybovať/ hrať na ihrisku len pod dohľadom zodpovednej osoby. Dieťa do 7 rokov musí byť v sprievode osoby staršej ako 15 rokov. Vstup na detské ihrisko len na vlastnú zodpovednosť. Z nutnosti trvalého plnenia bezpečnostných noriem sa počas používania detského ihriska odporúča, aby si objednávateľ zabezpečil prevádzkovateľa (resp. zmluvného partnera), ktorý je znalý a vie zabezpečiť ich dodržiavanie a tiež bude vykonávať náhodné a pravidelné kontroly!


Treba vykonávať následné kontroly: 


1. náhodná vizuálna kontrola


Počas tejto kontroly sa skúma celkový stav zariadení, hlavne nedostatky, ktoré by mohli byť spôsobené vandalizmom. Taká kontrola by mala byť vykonávaná prevádzkovateľom alebo nim poverenou osobou. Kontrola by mala byť zaznamenaná v knihe ihriska alebo v inom písomnom dokumente. Dodávateľ ihriska môže doložiť so zariadením aj zoznam možných rizikových prvkov, ktoré treba kontrolovať počas takejto kontroly. Frekvencie kontrol sa môžu určiť aj v závislosti na návštevnosti detí na detskom ihrisku. Avšak bez ohľadu na to sa doporučuje ju vykonať raz týždenne.


2. prevádzková kontrola


Počas tejto kontroly sa vykonáva podrobnejšia inšpekcia vybavenie, predovšetkým opotrebovanie zariadení. Môže ju vykonať prevádzkovateľ alebo nim určená osoba. 
Výsledky kontroly by mali byť zaevidované do dokumentácie spojenej so správou a údržbou detského ihriska.
Doporučuje sa, aby takáto kontrola bola vykonaná každé 1 - 3 mesiace.


3. hlavná ročná kontrola


Hlavná ročná kontrola sa vykonáva jedenkrát za rok. Mali by ju vykonávať špecialisti s oprávnením, nezávislí od prevádzkovateľa či majiteľa ihriska. Kontroluje sa poškodenie vandalizmom, opotrebovanosť, konštrukčné nedostatky či zmeny, rozdiely s požiadavkami príslušných noriem.

Hlavná ročná kontrola zahŕňa

- obhliadka detského ihriska
- kontrola v súlade s bezpečnostnými normami
- vydanie dokladu o prevedenej kontrole

ÚDRŽBA

Žiadné kontroly nebudú plniť svoju funkciu, ak sa následne nevykonajú potrebné nápravné opatrenia. Dôležité je, aby sa opravy alebo výmeny opotrebovaných častí, prípadne impregnácie alebo maľovanie dielov vykonávali vtedy ak je to potrebné a nie až pred vykonaním kontroly.                                            Miroslav Drobňák
                                            konateľ spoločnosti a technik

Pokyny pre montáž, prevádzku a údržbu
telefonicky 
pok
Domov Domov Odoslať objednávku Zobraziť nákupný košík