Verejné ihriská - Ročné kontroly ihrísk

Bezpečnosť detských ihrísk podlieha norme EN 1176 – 7 zariadeniach a povrchoch detských ihrísk.

Aby Vaše ihrisko či už exteriérové, alebo interiérové bolo stále bezpečné a spĺňalo normy, ponúkame Vám naše odborné služby zamerané na normou predpísané Ročné kontroly ihrísk a zároveň ponúkame servisné a montážne služby na odstránenie nedostatkov na detských ihriskách.

Sme držiteľmi oprávnenia na ročné kontroly ihrísk číslo 0014/30/17/PLZ/OPR a 515/1/2022

Ako vznikne bezpečné ihrisko

Inštalácia zariadenia sa musí vykonať bezpečným spôsobom. Zariadenia sa majú inštalovať podľa pokynov výrobcu.
Po dokončení nového detského ihriska má kompetentná osoba uskutočniť kontrolu po inštalácii, aby sa vyhodnotilo splnenie požiadaviek príslušných častí normy EN 1176 – Prvá kontrola po výrobe.

Ako bude počas prevádzky ihrisko stále bezpečné

Zariadenie a jeho časti sa musia kontrolovať a udržiavať podľa pokynov výrobcu v intervaloch minimálne takých, ako uvádza výrobca.
Zariadenie a jeho časti sa odporúča kontrolovať takto:

Bežná vizuálna kontrola (denne)

Cieľ: rozoznať výrazné zdroje ohrozenia, ktoré môžu byť zapríčinené vandalizmom, používaním, alebo poveternostnými vplyvmi.
Kontrola môže byť vykonávaná prevádzkovateľom, alebo osobami, ktoré on určí. Kontrola musí byť zaevidovaná v knihe detského ihriska, alebo v inom písomnom dokumente.
Odporúčaný časový interval:
- 1 krát denne pri dennom používaní zariadenia
- Minimálne raz za týždeň pri menej častom používaní

Prevádzková kontrola (1 až 3 mesiace – stanovuje výrobca)

Cieľ: je podrobnejšia prehliadka, ktorá je zameraná na kontrolu funkcie a stability zariadenia a to najmä z hľadiska akéhokoľvek opotrebovania. Môže ju vykonať prevádzkovateľ, alebo osoba ktorú určí.
Kontrola je zameraná napríklad na nosné konštrukcie a ich pevnosť, stabilitu hracích prvkov, kontrolu celistvosti lán a sedadiel, kontrolu plošín, striešok, prístupových prvkov, zábradlí, držadiel.

Hlavná ročná kontrola (1 krát ročne)

Cieľ: vykonáva sa s cieľom zistiť celkovú úroveň bezpečnosti zariadení, základov a povrchu, či sú splnené požiadavky príslušných častí normy EN 1176 vrátane akýchkoľvek zmien, ktoré sa urobili ako výsledok hodnotenia bezpečnostných opatrení, účinkov poveternostných vplyvov, znakov rozpadu, alebo korózie a akejkoľvek zmeny stavu bezpečnosti zariadení, ktoré vyplývajú z vykonaných opráv, alebo dodatočne zabudovaných, alebo vymenených častí.

Túto kontrolu zariadenia musia vykonávať OPRÁVNENÉ A NEZÁVISLÉ OSOBY, pričom musia rešpektovať aj pokyny výrobcu, ak výrobca predpisuje konkrétne postupy pri vykonávaní hlavnej ročnej kontroly.

Nedostatky, ktoré vznikli počas prevádzky a ohrozujú bezpečnosť, musia sa bezodkladne odstrániť. Ak to nie je možné, má sa zabezpečiť, aby sa zariadenie nemohlo používať, napríklad jeho odstavením, alebo odstránením.
Verejnosť nesmie mať prístup k zariadeniu, ktoré bolo poškodené a nie je ešte opravené a znovu uvedené do prevádzky. Informácie o úrazoch, ktoré sa nahlásili prevádzkovateľovi sa majú zaznamenať na tlačive.

 

Domov Domov Odoslať objednávku Zobraziť nákupný košík